gerechtelijk deskundigenonderzoek

Zowel tijdens de realisatie van een project, als daarna, kan tussen de betrokken partijen een geschil ontstaan over diverse aangelegenheden. De aanleiding hiertoe kan van technische en/of financiële aard zijn.

In eerste instantie zullen de partijen proberen om onderling tot een vergelijk te komen. Wanneer resultaat uitblijft, zal één of meerdere partijen het geschil door haar raadsman laten inleiden voor de rechtbank. Om te kunnen oordelen over de technische verantwoordelijkheid zal de rechter zich laten bijstaan door een technisch deskundige. Ook partijen kunnen de rechter verzoeken tot aanstelling van een onafhankelijk technisch deskundige.

Indien betrokken partijen geen overeenstemming bereiken, zal de voorzitter van de rechtbank de deskundige aanwijzen en deze belasten met een welomschreven opdracht, in overleg met de partijen.

Zowel de aanstelling, de voorwaarden, als het volledig verloop van het deskundigenonderzoek is vastgelegd in het Gerechtelijk Wetboek, artikels 962 tot en met 991.

Naast de omschrijving van de opdracht, zal de voorzitter van de rechtbank de partij of partijen aanduiden die de provisies van de deskundige voorlopig dient of dienen te vergoeden. De kosten van het gerechtelijk deskundigenonderzoek komen uiteindelijk ten laste van de partij of partijen van wie aansprakelijkheid wordt weerhouden door de rechtbank.

Wanneer in voorkomend geval een geschil partijen tot de rechtbank leidt, kan de rechtbank en betrokkenen bogen op de decennialang opgebouwde expertise van ir. Frank Putman.

Ir. Frank Putman is opgenomen in het nationaal register voor gerechtsdeskundigen van de FOD Justitie.