consultancy / technische bijstand

bouwadvies

Beter voorkomen dan genezen.

Desondanks dat er steeds weloverwogen en met een positieve ingesteldheid een samenwerking wordt aangegaan met de diverse partners, dewelke men bij een bouwproces tegenkomt, kan er in de loop van het proces wantrouwen ontstaan tussen opdrachtgever/bouwheer en aannemers en/of architect, omwille van een vermoeden van een verkeerde of onoordeelkundige beslissing, die zowel technisch als financieel een negatief effect dreigt te hebben op het verwachte resultaat.   

In voorkomend geval kan het objectief advies van een onafhankelijk deskundige ervoor zorgen dat de gevolgen van bepaalde keuzes naderhand niet uitlopen op een ernstig geschil en complete vertrouwensbreuk.

De kennis en ervaring van Bureau P kan hierbij ondersteuning bieden.

technisch raadgever

In het geval onderling overleg tussen partijen over een geschil niet tot een minnelijk akkoord leidt, kan de benadeelde partij zich wenden tot een advocaat om haar belangen te verdedigen voor de rechtbank. Ongeacht zijn of haar juridische deskundigheid, ontbreekt het de advocaat veelal aan de nodige technische expertise inzake diverse bouwkundige onderwerpen.

Daartoe is het bij bouwgeschillen steevast aangewezen ook beroep te doen op een technisch raadgever, zeker wanneer in een gerechtsprocedure een deskundigenonderzoek wordt bevolen.

Bureau P kan hierbij ondersteuning bieden met zijn ruime ervaring inzake technische aangelegenheden en deskundigenonderzoeken.

Bij bepaalde verzekeringsformules BA en rechtsbijstand komt de verzekeraar tussen in de kosten van de technisch raadgever.

bouwgebreken en schadegevallen

Wanneer zich een bouwgebrek manifesteert, terwijl niemand van de mogelijk betrokken partijen een oplossing biedt of wil bieden, al dan niet uit eigenbelang of miskenning van enige verantwoordelijkheid ter zake, kan een onafhankelijk deskundige mogelijk een uitweg bieden bij middel van een objectieve analyse van de problematiek en het evalueren van een of meer technisch aanvaardbare oplossingen.

Een correcte analyse van het probleem en/of de schade zal de deskundige in staat stellen de opdrachtgever op een gefundeerde wijze te adviseren inzake mogelijke oplossingen en de te volgen procedure om deze te verwezenlijken.

Een technisch deskundige is de aangewezen persoon om onafhankelijk en onpartijdig advies te verstekken inzake bouwproblemen en schadegevallen. Stabiliteitsproblemen, scheurvorming, infiltratieproblemen of afwerkingsproblemen, Bureau P kan hierbij ondersteuning bieden met haar ruime ervaring inzake technische aangelegenheden.

bijstand bij de oplevering

Een belangrijk moment op het einde van de realisatie van een nieuwbouwproject is niet enkel de fysische, maar ook de bijbehorende juridische overdracht van de uitvoering aan de bouwheer of koper. Het betreft hier de procedure van oplevering die de eigendomsoverdracht tot stand brengt. Het is gebruikelijk dat deze procedure in twee fasen verloopt, met name de voorlopige en de definitieve oplevering. Indien het project onder de Wet Breyne valt, is dit zelfs wettelijk verplicht. Een aandachtspunt bij de definitieve oplevering is of deze niet contractueel stilzwijgend een jaar na de voorlopige oplevering is verworven, indien de bouwheer of koper zelf geen opmerkingen formuleert voor het verstrijken van deze termijn.

Beide fasen van oplevering hebben elk hun technisch-juridisch belang inzake zichtbare en naderhand zichtbaar geworden verborgen gebreken. Bij het ondertekenen van een proces-verbaal van oplevering verklaart de bouwheer of koper zich akkoord met de inhoud. Deze kan dan ook maar beter accuraat en volledig zijn. Wanneer de bouwheer of koper een nieuwe woning of nieuw pand betrekt zonder het melden van de zichtbare gebreken, dan wordt dit beschouwd als een stilzwijgende oplevering waarbij de gebreken worden aanvaard.

Ongeacht het feit of de architect van het project al dan niet bijstand verleent om de belangen van de bouwheer of koper te behartigen bij de oplevering, is dit in de praktijk sowieso een partij die bij het bouwproces is betrokken. Vooral in het geval van bouwpromotie kunnen er vragen rijzen over belangenvermenging.

Als deskundige biedt Bureau P bouwheren en kopers advies en technische bijstand bij de opleveringsprocedure.